Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Onteigening van vastgoed of grond

Het komt regelmatig voor dat de overheid een plan maakt of laat maken ten behoeve van het algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van wegen en spoorlijnen, de bouw van woningen en bedrijventerreinen en/of het creëren van natuur- en recreatiegebieden.

Aanvraagformulier onteigeningen

Het kan zijn dat uw eigendommen in zo’n dergelijk plan liggen. De overheid kan door middel van onteigening in het bezit komen van uw onroerend goed. Dat gebeurt op basis van de Onteigeningswet. Hierin is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen, echter tegen volledige schadeloosstelling. De inkomens- en vermogenspositie van de betrokkene moeten vóór en ná onteigening hetzelfde zijn. Emotionele schade wordt helaas niet vergoed.

Minnelijk overleg

De overheid is volgens de Onteigeningswet verplicht om eerst in goed overleg met de betrokkene te trachten in het bezit te komen van de betreffende onroerende zaak. Dit wordt het minnelijk overleg genoemd. Komen overheid en betrokkene na voldoende onderhandeling niet tot overeenstemming, dan kan de onteigenaar overgaan tot een gerechtelijke procedure. In dit geval wordt gesproken van gerechtelijke onteigening.

Schadeloosstelling

Wanneer u door een overheidsinstantie wordt benaderd met de mededeling dat u met uw onroerende zaken moet wijken voor een te ontwikkelen plan, kunt u aanspraak maken op volledige schadeloosstelling. Enkele vormen van bedoelde vergoeding zijn dan onder andere

  • Vermogensschade: de vrije verkoopwaarde van uw onroerend goed
  • Inkomensschade: de inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond of gebouwen, of de hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf / woonhuis.
  • Bijkomende schade: bijvoorbeeld verhuiskosten, herinrichtingskosten, makelaarskosten, notariskosten, hypotheekkosten, stagnatieschade etc.

Het vaststellen van de hoogte van het bedrag van schadeloosstelling is vaak niet eenvoudig. De Onteigeningswet regelt de basis. Daarnaast bestaan er enorm veel gerechtelijke uitspraken die duidelijkheid moeten geven. Ondersteuning door een onteigeningsdeskundige is dan ook zeker geen overbodige luxe.

Deskundig advies

Klijsen Makelaars & Taxateurs​ heeft een onteigeningsdeskundige met veel ervaring in dienst. Door kennis van de jurisprudentie en een goed onderhandelingsvermogen te hebben, kan een optimale schadeloosstelling worden gerealiseerd die is toegesneden op uw specifieke situatie.

Voor de kosten hoeft u het ook niet te laten. Volgens de Onteigeningswet heeft u het recht op deskundigenbijstand en is de overheid verplicht deze kosten aan u te vergoeden.

Wat tevens belangrijk voor u is om te weten, is dat wij hoofdzakelijk optreden namens degene die zijn of haar onroerend goed moet afstaan aan de overheid, en dus niet namens de overheid!

Meer info?

Indien u graag meer informatie wenst over de de onteigeningsprocedure en / of over onze dienstverlening, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of het aanvraagformulier onteigeningen invullen.

 

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding