Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Schade door wijziging van de planologie

Planschade is de vermogens-schade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie.

De vermogens- of inkomens-schade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie met elkaar te vergelijken.

Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Aanvraagformulier planschade

Wet ruimtelijke ordening

In de Wet ruimtelijke ordening (WRO) worden de planologische maatregelen genoemd die aanleiding kunnen zijn voor toekenning van een tegemoetkoming in planschade. De belangrijkste maatregel is de herziening van een bestemmingsplan. De schade kan onder meer bestaan uit verlies van privacy en uitzicht, geluidsoverlast, lichthinder en beperking van zonlicht of inkomensschade. Er wordt een vergoeding toegekend als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de burger of het bedrijf behoort te blijven. Hierbij is ook van belang of de schade was te voorzien en of de schade door aankoop, onteigening of op een andere wijze kan worden vergoed.

Onafhankelijk oordeel planschade

Voor een onafhankelijk oordeel kunt u ons inschakelen. Wij bepalen onder andere aan de hand van criteria uit de jurisprudentie de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de planologische situatie en stellen naar aanleiding hiervan een adviesrapport op. 
Vervolgens kunnen wij u van dienst zijn bij de aanvraag tegemoetkoming planschade bij de Burgemeester en Wethouders. Dit moet echter wel gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van de gewijzigde planologische situatie. Een schadebeoordelingscommissie zal de gemeente adviseren om wel of geen planschadevergoeding toe te kennen. Tegen dat besluit van de gemeente staat bezwaar, beroep en hoger beroep open.

Advies in bezwaar- en beroepschade

Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn bij de aanvraag tegemoetkoming planschade, maar kunnen u ook adviseren in de bezwaar- en beroepsfase. Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen voor een second opinion op een eerder, door een derde uitgebracht, advies.

Meer info?

Indien u graag meer informatie wenst over planschade en/of over onze dienstverlening, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of het aanvraagformulier planschade invullen.

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding